ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 50: Fifth avenue

Unit 50: Fifth avenue

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Misha Botnick is the director of Fifth Avenue. It’s the morning after the first performance. He’s speaking to the performers. | Misha Botnick là giám đốc của Đại lộ số 5. Đó là buổi sáng sau buổi biểu diễn đầu tiên. Anh ấy đang nói chuyện với những người biểu diễn.

Misha: Well, guys, I worked hard. You worked hard. We all worked hard… What happened last night?!… YOU WERE TERRIBLE! The show was terrible! Whitney! | Chà, các bạn, tôi đã làm việc chăm chỉ. Các bạn đã làm việc chăm chỉ. Tất cả chúng ta đều làm việc chăm chỉ … Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?! … CÁC BẠN THẬT KHỦNG KHIẾP! Buổi biểu diễn thật khủng khiếp! Whitney!

Whitney: Yes, Mr. Botnick? | Vâng, thưa ông Botnick?

Misha: Look, Whitney. You’re a good singer. You usually sing well. | Whitney này. Cô là một ca sĩ giỏi. Cô thường hát hay.

Whitney: Thank you, Mr. Botnick. | Cảm ơn ông, ông Botnick.

Misha: But last night, you sang badly, Whitney. What happened? | Nhưng đêm qua, cô hát tệ quá, Whitney. Chuyện gì đã xảy ra thế?

Whitney: I don’t know, Mr. Botnick… I sang the last song well. | Tôi không biết, thưa ông Botnick… Tôi đã hát bài cuối cùng rất hay.

Misha: “I sang the last song well.” You forgot the words, Whitney! | “Tôi đã hát bài hát cuối cùng rất hay.” Cô quên lời đấy, Whitney!

Misha: Why are you laughing, Jason? | Tại sao cậu lại cười, Jason?

Jason: Sorry, Mr. Botnick. | Xin lỗi, ông Botnick.

Misha: Jason, you’re famous. You’re a great dancer. I saw you dance in Boston. You danced very well. You’re the star of this show. | Jason, cậu nổi tiếng. Cậu là một vũ công tuyệt vời. Tôi đã thấy cậu nhảy ở Boston. Cậu nhảy rất tốt. Cậu là ngôi sao của chương trình này.

Jason: I’m sorry about last night, Mr. Botnick. I had one or two problems… | Tôi xin lỗi về đêm qua, ông Botnick. Tôi đã gặp một hoặc hai vấn đề…

Misha: One or two! First you lost your shoe. Then you danced badly in the love scene… | Một hoặc hai! Đầu tiên cậu làm mất chiếc giày của mình. Sau đó, cậu đã nhảy rất tệ trong cảnh tình yêu…

Jason: I only had one shoe, Mr. Botnick. | Tôi chỉ có một chiếc giày, thưa ông Botnick.

Misha: And finally, Jason, finally…you fell into the orchestra pit. | Và cuối cùng, Jason, cuối cùng… cậu đã té vào dàn nhạc.

Language focus

Past Simple tense with adverbs of manner (Thì Quá khứ đơn với trạng từ thể cách)
She’s often a good singer but last night she sang badly.
He usually dances well but last night he danced badly.
They ran fast to catch the bus.
He had an accident because he drove carelessly.

Misha Botnick is the director of Fifth Avenue. He’s speaking to the performers after the first performance.
Whitney is a good singer. She usually sings well, but last night, she sang badly.
Jason is a great dancer. He dances very well but last night he lost his shoe and fell into the orchestra pit.

What does Jason do?
How does he usually dance?
How did he dance last night?
How many problems did Jason have?
What were the problems?

Gợi ý Ẩn gợi ý

Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4.

1. Did you study English hard last night?
2. Did you cook well when you were a student?
3. Did you run fast when you were young?
4. Did you shout loudly when you were angry?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Fifth Avenue

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn