ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
45 Life Lessons From A 90-Year-Old

Admin: Write all of the quotes and suggested Vietnamese translation

Users: How do you understand each quote? Describe it in your own words.

Contact Me on Zalo