CONNECTIONS (Continued)

Unit 37: Opinions

Unit 37: Opinions

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Interviewer: Good afternoon. Mrs. Archer?
Rita: Yes?
Int: I’m from Channel Five TV. We’re doing a survey.
Rita: Oh, really?
Int: Could I ask you a few questions?
Rita: Well, uh…
Int: First, did you watch TV last night?
Rita: Yes, after dinner. From about seven o’clock.
Int: And did you watch any of our programs?
Rita: Yes, most of the evening. Till eleven.
Int: So you saw Animals in Focus. What did you think of it?
Rita: It was very interesting. I like wildlife programs.
Int: So you’re interested in wildlife?
Rita: Uh-huh. That kind of program always interests me. It’s very difficult to film animals, you know.
Int: What about your husband? Did he watch it?
Rita: Only for about five minutes. He’s not interested in animals…. Look, I’m very sorry, but I have to pick up the kids from school. Are there many more questions?
Int: Oh, I’m sorry. I’ll give you the questionnaire. Could you and your husband complete it and mail it to us?
Rita: Sure.

Transcript Hide the transcript
Language notes

Giving opinion

Im bored/Its boringflt bores me,etc.

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

MOVIE CONVERSATION

Warm-up Task
What movies came out this year? What movies are out now? Which of them have you seen? How were they?

Discussion Questions

 1. What genres of movies do you like?
 2. What’s your favorite movie of all time? Why do you like it?
 3. What’s the worst movie you have ever seen?
 4. Is going to the movies too expensive? How much are you willing to pay to see a movie at the cinema? Will you pay more to see a 3D, 4D, or IMAX movie?
 5. Who is the most beautiful actress in the world? Who is the most handsome actor in the world?
 6. Talk about someone that you think is very talented at acting.
 7. Do you like animated movies? Or are they just for kids?
 8. Do you enjoy movies from your own country or other countries more? From which other countries?
 9. Do you try to watch films that win awards? Are awards good indicators of film quality?
 10. popcorn in a movie style serving box
 11. What do you like to eat or drink while watching a film?
 12. How long should a movie be? How long is too long?
 13. Are sequels ever as good as the original? Give examples of good sequels if you can.
 14. How do you choose which movie to watch? By the genre? The director? The main star?
 15. Does watching movies in English help you learn English? Would you recommend this method to language students?
 16. Can we learn about a culture from the movies that culture produces? What have you learned from foreign films?
 17. Do you mind reading subtitles when you watch a foreign language film, or would you prefer it to be dubbed into your own language?
 18. Does violence in films and on television inspire violence in real life?
 19. Do you think age restrictions for films are effective?
 20. Are you looking forward to any upcoming movies? What film do you want to watch these days?
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write about how you spend your time on social network.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Opinions

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo