CONNECTIONS (Continued)

Unit 35: A busy office

Unit 35: A busy office

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

J.P. Powell: Yes, Erica, what is it?
Erica Mills: Bob Hudson wants to speak with you, J.P.
J.P.: Pm very busy right now. Ask him to call back later.
Erica: All right.
J.P.: Oh, and Erica, tell Chris to fax the sales report to the Toronto office.
Erica: OK. Anything else?
J.P.: Yes. Tell Helen not to call her friends on the office phone.
Erica: All right, I will.

Erica: Hello? This is Mr. Powell’s assistant again. I’m afraid Mr. Powell’s very busy right now. Could you call back later?
Hudson: All right. Thanks.

Erica: Oh, Chris?
Chris: Yes, Erica?
Erica: J.P. wants you to fax this report to Toronto.
Chris: OK. I’ll do it later.
Erica: No, Chris. Do it now. I know it’s important.

Erica: Helen, did you call your friend on the office phone yesterday?
Helen: Well…uh…yes. I did. But it was urgent.
Erica: I think J.P. heard you. He wasn’t very pleased about it. Don’t use the office phone for personal calls, OK?
Helen: Yes. OK, Erica. I won’t do it again. I’m sorry.

J.P.: Erica, did you speak with Bob Hudson?
Erica: Yes, I did. I asked him to hall back. He says he’ll call you later.
J.P.: Fine. Has Chris faxed that report yet?
Erica: Not yet, but I told him to do it immediately. I think he’s doing it now.
J.P.: Good. Did you tell Helen not to call her friend from here?
Erica: Yes, I told her not to use the office phone for personal calls. She says she won’t do it again. I’m sure she won’t.
J.P.: Well, I hope you’re right. Her friend is working in Saudi Arabia!

Transcript Hide the transcript
Language notes

Indirect commands; asked/told (someone) to do;

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

18 Ways to Say Busy

A BUSY PERSON
1. I am busy.
2. I’m as busy as a bee.
3. I’m slammed.
4. I’m so busy that I can’t even go home tonight.
5. I’m buried (in work).
6. I’m overwhelmed (with work).
7. I’m up to my ears in work.
8. I’ve got a lot on my plate.
10. I’m tied up.

A BUSY PLACE
1. It’s crowded.
2. It’s packed.
3. It’s a madhouse.
4. It’s lively.
5. It’s bustling.

A BUSY DAY OR SCHEDULE
1. It is hectic.
2. It is packed.
3. It is full.

Let’s talk about your busy day, using the expressions above, at least inclusive of 7 ones.

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write about your busy day.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
A busy office

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo