CONNECTIONS (Continued)

Unit 31: So am I!

Unit 31: So am I!

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

A: I’m taking my vacation next month.
B: Really? So am I.
A: I need a change.
B: So do I. I’m tired of the same office and the same people every day!
A: Right! Where are you going?
B: Florida.
A: Oh, really? I went there last year.
B: So did I. We always stay on the Florida Gulf Coast. We never go to Miami or Palm Beach.
A: No, neither do I. It’s too crowded there. Where exactly are you going?
B: Sanibel Island. It’s about fifty miles south of Sarasota. Do you know it?
A: You’re kidding!
B: No, I’m not. I’ve been there three times.
A: Well, so have we. And we’re going there this year too.
B: Not to the Sand Dollar Resort?
A: Yes, why?
B: Well, I’ll see you there. That’s my hotel too.

Transcript Hide the transcript
Language notes

So & neither

StatementAgreeingDisagreeing
I’m tired.
I’m not tired.
I like music.
I don’t like music.
I’ve heard the news.
I haven’t heard the news.
So am I.
Neither am I.
So do I.
Neither do I.
So
have I.
Neither have I.
I’m not.
I am.
I don’t.
I do.
I
havent.
I have.

Listening. You are going to hear eight sentences. Listen and check the response that is true for you. 

1. [  ] So am I. [  ] I’m not.
2. [  ] So have I. [  ] I haven’t.
3. [  ] So do I. [  ] I don’t.
4. [  ] So was I. [  ] I wasn’t.
5. [  ] Neither am I. [  ] I am.
6. [  ] Neither have I. [  ] have.
7. [  ] Neither did I. [  ] did.
8. [  ] Neither do I. [  ] do.

Exercise 1. Complete the chart.

StatementAgreeingDisagreeing
I was wrong.
I wasnt right.
I enjoyed the movie.
I didn’t enjoy the concert!
I don’t like snakes
.
I understood the play.
So …
Neither …
I …
I …

Exercise 2. Respond to these statements. Make your responses true for you. 

  • Im not very good at English pronunciation.
  • I did some homework last night.
  • I always write down new words.
  • I never use a dictionary.
  • I’ve studied English for a long time.
  • I can understand more than I can say.
  • I don’t like tests.
  • I translate everything in my head.
  • I had a dream in English once.
  • I haven’t visited the U.S.A.
Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Do you learn English the same or different ways of other people? Compare their ways to yours, telling the similarities and differences, and your results until now.

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write an essay about your ways of learning English, using the ideas from step 3.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
So am I

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo