CONNECTIONS (Continued)

Unit 29: Going to a party

Unit 29: Going to a party

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Jake: Hi, great to see you! Come in.
Kate: Hi, Jake. Uh…I’m not the first, am I?
Jake: No, the others are all in the dining room. The food’s in there. Let me take your coat.
Kate: Thanks. Oh, I brought some flowers.
Jake: Thank you. I’ll put them in some water right away.
Kate: Is Bruce coming?
Jake: He’s already here. Go on in.

Transcript Hide the transcript

Amy: Hi, Kate. I like your dress!
Kate: Thanks. Have you seen Bruce ?
Amy: Bruce? Oh, yeah—Bruce. He was here a second ago. Have you had something to eat?
Kate: No, not yet.
Amy: The vegetables and dip are over there, help yourself.
Kate: Thank you.
Amy: There’s some salad over here. And there are some potato chips and nuts on the table.
Kate: OK, see you later.

Transcript Hide the transcript

Jake: Hello, Kate. Not dancing?
Kate: No, I’m just hanging out. You didn’t see Bruce in the kitchen, did you?
Jake: No.
Kate: Oh.
Jake: Hey, this is a great song, isn’t it? Do you want to dance?
Kate: Sure, why not?

Transcript Hide the transcript

Amy: Well, here’s your coat. Thanks for coming.
Kate: It was nice of you to invite me. I really enjoyed myself.
Amy: Good. You’ve got to come to Jake’s birthday party next month.
Kate: OK. What happened to Bruce? Do you know?
Amy: He left early, I think.
Kate: I didn’t see Michelle either.
Amy: No, I think she left early too.
Kate: Oh, well, thanks again. Bye.

Transcript Hide the transcript
Language notes

Tag questions (cont.); questions

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Answer the questions.

(1) What images spring to mind when you hear the word ‘party’?
(2) Do you like to party? Do you party hard?
(3) What makes a good party good, for you?
(4) How many parties have you thrown?
(5) What was the worst party you’ve ever been to?
(6) What’s the best birthday party you’ve ever had?
(7) Have you ever been to a fancy dress / costume party?
(8) Have you ever been to a party where lots of things went wrong?
(9) What do you think of children’s birthday parties?
(10) Are parties better in people’s houses or in party halls and hotels etc.?

(11) How would you liven up a party?
(12) Are you a party starter, goer or pooper?
(13) Have you ever had or been to a surprise birthday party?
(14) Do you prefer going to dinner parties or giving dinner parties?
(15) What good party games do you know?
(16) Do you get dressed up in your party clothes to go to a party?
(17) Are parties just for kids?
(18) Have you been to a party in another country? Was it different to parties in your country?
(19) Would you let your 16-year-old son organize his own party in your house while you were on vacation?
(20) Do you celebrate the coming of a new year with a party?

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write about an unforgettable party of yours.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Going to a party

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo