CONNECTIONS (Continued)

Unit 26: I’ve cut myself!

Unit 26: I’ve cut myself!

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Listen to the five dialogues and match them with the pictures.

A: Ow! This knife’s sharp! I’ve cut myself.
B: Let me see. Oh, you haven’t cut yourself badly. It’s just a scratch.
A: But it’s bleeding!
B: It’s not bleeding much. I’ll get a Band-Aid.

C: Did you see the play on Channel 13 last night?
D: No, I didn’t. What was it?
C: Romeo and Juliet. I cried.
D: You cried? Why?
C: Well, it was very sad. At the end, Romeo killed himself, and then Juliet killed herself.
D: It sounds dumb to me. Why did they kill themselves?
C: For love.
D: Oh! They were dumb, weren’t they?

E: My guests tonight are the rock stars, M.C. Malone and T.N.T. Katz.
F: Hi, Sid. We’re happy to be here.
E: You both play the guitar and sing very well. How did you learn?
F: Well, we just bought some guitars and we taught ourselves.
E: You taught yourselves—terrific!

G: I’m sorry I’m late.
H: Oh, that’s all right, Yolanda.
G: Yesterday was my first wedding anniversary.
H: Congratulations!
G: Thanks. We went to that new restaurant on Bank Street.
H: Did you enjoy yourselves?
G: Oh, yes! We had a very good time.

I: Have you seen my new microwave oven?
J: No, I haven’t.
I: Oh, it’s fabulous. It has an automatic timer. It can turn itself on and off. And it cleans itself!

Transcript Hide the transcript
Language notes

Reflexive/emphatic pronouns (Đại từ phản thân)

I’ve cut myself.
1. She’s holding a mirror. She’s looking at herself.
2. Be careful, John! Don’t hurt _____.
3. He taught _____ to play the guitar.
4. Romeo and Juliet killed ______.
5. We went to a party last night. We enjoyed _____ very much.
6. My cassette player is automatic. It turns _____ off.
7. They’re enjoying _____. They’re on vacation.

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

  1. Have you ever cut yourself? What happened? How did you cure/heal yourself?
  2. Have you heard about Romeo and Juliet? Why did they kill themselves? What do you think of it?
  3. What do you ever teach yourself? How important do you think self-taught skills are?
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write about your self-taught skills. (150 words)

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
I've cut myself.

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo