CONNECTIONS (Continued)

Unit 25: Travelling by air

Unit 25: Travelling by air

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Listening 1: Listen to the airport announcements and complete the chart.

FLIGHT DEPARTURES INFORMATION
AIRLINEFlight No.TimeDestinationGate
Global    
British Airways
    
AeroMexico    
Japan Airlines    
travelling by air conversation 1
travelling by air conversation 2
travelling by air conversation 3

A: Do I check in here for Global Flight 179 to Caracas?
B: Do you already have your ticket?
A: Yes, I do.
B: Thank you. May I see your passport?
A: There you go.
B: Can you put your luggage up here, please?
A: Sure.
B: Just one case?
A: Yes, that’s all.
B: Did you pack the case yourself?
A: Yes, I did.
B: And you haven’t left it anywhere, have you?
A: No, it’s been with me all the time.
B: Are there any electrical items in the case?
A: No, there aren’t.
B: OK. That’s fine.

Transcript: Conversation 1 Hide the transcript

B: Do you have a seating preference?
A: Yes, I do. I’d like a window seat, please.
B: Fine. Seat 12A. Here’s your ticket and your boarding pass.
A: Thank you.
B: The flight leaves from Gate 4 in the South terminal. Please report to the gate by 10:30. Enjoy your flight!

Transcript: Conversation 2 Hide the transcript

C: ( Buzz! ) Excuse me, ma’am. May I see the contents of your pockets?
A: Of course.
C: Thank you. Put everything in this container. Now please go back and come through the detector again.
A: Sure. ( Buzz! ) Oh, wait! It’s my metal comb… . Here it is.
C: That’s fine. Put it with your other things. Now come through again.

Transcript: Conversation 3 Hide the transcript

Listening 2: Listen to the in-flight announcement and complete this chart.

FLIGHT NO.AltitudeTemperatureSpeedTime of arrival
     
Language notes

 Air travel; May I…?

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

 1. How often do you travel by plane?
 2. Do you have a favorite airline? Why do you like it?
 3. Which is the best airport you have ever visited? What about the worst?
 4. Are you afraid of flying? Why do some people have this fear?
 5. Do you agree that air travel is the safest form of travel?
 6. How do you like to spend your time during a flight?
 7. Do you like to sit by the window or next to the aisle?
 8. Have you ever had a bad experience with turbulence?
 9. What do you think of plane food? Do you enjoy eating it?
 10. Do you prefer travelling long distances by plane or by train?
 11. On the whole, do you enjoy air travel?
 12. Where is the best place to buy plane tickets nowadays?
 13. Do you use budget airlines? Have you enjoyed the experience?
 14. Does your country have its own national airline? What do you think of it?
 15. How has air travel changed the world?
 16. Do you think air travel is an environmentally friendly way to travel?
 17. Do you think you would enjoy the life of a pilot?
 18. What makes a good flight attendant?
 19. Would you say air travel is the most romantic form of travel?
 20. Will there be a better alternative to air travel in the future?
 21. Do you think airport security has become too strict?
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write a real or imaginary story of maximum 300 words about your air travel.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Travelling by air

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo