CONNECTIONS (Continued)

Unit 19: Excursion to Egypt

Unit 19: Excursion to Egypt

Learning objectives
 • Language focus: How far/long/wide/tall…? etc.
 • Abilities: round-and-clear pronunciation, speaking, writing, deep listening
Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Mr. Harris: I’d like to make a reservation for the excursion to Egypt leaving July 16.
Travel Agent: The one at the Cleopatra Hotel?
Mr. Harris: That’s it. How far is it from the hotel to the beach?
Travel Agent: About a two-minute walk.
Mr. Harris: Good. How hot is it in Egypt in July?
Travel Agent: About 32 degrees Centigrade. That’s 90 degrees Fahrenheit.

Guide: And that is the Great Pyramid.
Mr. Harris: Oh, yes. It looks very high!
Guide: It’s about 137 meters high.
Mr. Harris: How long are the sides?
Guide: They’re 230 meters long.
Mr. Harris: Wow! How old is it?
Guide: It’s almost four-and-a-half thousand years old.

Sailor: We’re going through the Suez Canal now.
Mr. Harris: It doesn’t look very wide. How wide is it?
Sailor: About 60 meters wide and 160 kilometers long.
Mr. Harris: Really? This is a big ship. How deep is the canal?
Sailor: The average depth is about 10 meters.

Guide: Hello, Mr. Harris. Are you coming on the bus trip to Cairo tomorrow?
Mr. Harris: Yes. How far is it?
Guide: It’s about 150 kilometers.
Mr. Harris: How long will it take to get there?
Guide: About three hours.

Transcript Hide the transcript
Language focus

“Compound” question words: How far/long/wide/tall/hot/old/…

How far is it from the hotel to the beach? – About a two-minute walk.
How far is it? – It’s about 150 kilometers.
How hot is it in Egypt in July? – About 32 degrees Centigrade.
How long are the sides? – They’re 230 meters long.
How long will it take to get there? – About three hours.
How old is it? – It’s almost 4.5 thousand years old.
How wide is it? – About 60 meters wide.
How deep is the canal? – The average depth is about 10 meters.

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Activity 1.  Summarize each conversation above.

Activity 2. Making your own conversation using the questionnaire below:

 1. How can you make money online?
 2. How can you make money from home?
 3. How many people do you know who can speak English?
 4. How long have you been learning English?
 5. How confident are you in your English skills?
 6. How hard is English?
 7. How difficult is to learn English?
 8. How many people do you know who can speak Chinese?
 9. How many can beers can you drink in one night?
 10. How many days can you go without eating?
 11. How fast can you run?
 12. How much debt do you have?
 13. How long does it take to get to work by bus from your house?
 14. How many cups of coffee do you drink a day?
 15. How many hours of sleep do you get every night?
 16. How much money can you save each month?
 17. How much money do you have in your wallet?
 18. How tall are you?
 19. How old are you?
 20. How (much) do you weigh?
 21. How good-looking is your crush or boyfriend/girlfriend or husband or wife?
 22. How many pair of jeans do you have?
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong.

Exercise 1. Write the summary from Activity 1 of the speaking step.

Exercise 2. Write a passage using the information/answers from the Activity 2 of Speaking Step.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Excursion to Egypt

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo