CONNECTIONS (Continued)

Unit 18: Checks and money

Unit 18: Checks and money

Learning objectives
  • Language focus: dealing with checks/credit/banks
  • Abilities: round-and-clear pronunciation, speaking, writing, deep listening

Press each step title to see its instructions. The mic button on the left side is used for recording your practice. In order to look up the dictionary, you can just double click on a new word, or press to hold Ctrl selecting a word or phrase, or show/hide the dictionary from the magnifier on the right side.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

A: Next! Good morning.
B: Good morning. I’d like to cash this check, please.
A: OK, $200. Oh! You haven’t signed it.
B: Really? Oh, I’m sorry. There you go.
A: How would you like the money?
B: Twenties, please. Oh, and could I have twenty dollars in smaller bills?
A: Sure. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 195, 6, 7, 8, 9, 200.

Transcript Hide the transcript

Now act out the conversation, substituting other vocabulary items
$200 (9 x $20, 1 x $10, 1 x $5, 5 x $1) 
$100 (4 x $20, 2 x $10)
$50 (5 x $10)
$200 (5 x $20, 20 x $5)
$500 (9 x $50, 5 x $10)

Substitution Hide the substitution

C: I’d like to get this, but I don’t have enough cash on me. Do you take traveler’s checks?
D: Yes, of course.
C: Good. Here you are.
D: Thank you. I’ll need some identification too.
C: Sure. Is my driver’s license all right?
D: Yes, that’s fine. Just sign and date it. I have a stamp with the store’s name.

Transcript Hide the transcript

Now act out the conversation, substituting other vocabulary items
traveler’s checks – driver’s license
American Express – student ID card
Visa – passport

Substitution Hide the substitution

E: Hello. Can I help you?
F: Thank you. My name is Toshiko Akiyama. I’m expecting a transfer from my bank in Tokyo.
E: Let me see. Here it is. Akiyama, $2,000 from the Fuji Bank in Tokyo. Do you have your driver’s license with you?
F: No, but I have my passport. Will that be all right?
E: Yes, of course.

Transcript Hide the transcript

Now act out the conversation, substituting other vocabulary items
Toshiko Akiyama – $2,000 Fuji Bank – Tokyo
Jung Lee – $3,000 – The Bank of Korea – Seoul
Monique Lanois – $1,000 – Banque de Montreal – Quebec
Juan Enrique Botero – $4,000 – Banco de Bogota – Bogota

Substitution Hide the substitution
Language focus

dealing with checks/credit/banks

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Exercise 1.  Summarize each conversation above.

Exercise 2. Making your own conversation using the questionnaire below:

1. What’s the exchange rate between your currency and the U.S. dollar?
2. American bills are all the same size and the same color. What about your country’s currency?
3. Is it better for bills to be different colors and sizes? Why?/Why not?
4. In the U.S.A. and Canada, most stores accept traveler’s checks. What about your country?
5. The largest U.S. coin is the dollar. The smallest bill is one dollar. What about your countrys currency?
6
. In some parts of the U.S.A. and Canada, stores will add sales tax to the prices (e.g., Florida sales tax is 6%). Are there sales taxes in your country? Does the price in the store include sales tax, or does the store add the tax to the price?

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong.

Exercise 1. Write the summary from exercise 1 of the speaking step.

Exercise 2. “Can money bring to you happiness?” – Write your opinion.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Checks and money

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo