CONNECTIONS (Continued)

Unit 16: A traffic survey

Unit 16: A traffic survey

Learning objectives
  • Language focus: have been able to do; for; since
  • Abilities: round-and-clear pronunciation, speaking, writing, deep listening

Press each step title to see its instructions. The mic button on the left side is used for recording your practice. In order to look up the dictionary, you can just double click on a new word, or press to hold Ctrl selecting a word or phrase, or show/hide the dictionary from the magnifier on the right side.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

All major cities have traffic problems. Toronto has too many cars and not enough parking spaces in the city center. Traffic moves slowly downtown and parking costs are extremely high. The Planning Department wanted to change the traffic system, so they conducted a traffic survey. They interviewed a lot of people in downtown Toronto.

1. David Chang is fifty-eight. He learned to drive when he was eighteen. He’s been able to drive for forty years. He lives about twenty miles away. He always comes downtown by car.

2. Layla Patel is twenty-five. She’s been able to drive for six years, but she doesn’t have a car. She hasn’t been able to save enough money. She lives about thirty-five miles away. She always comes into town by train.

3. Douglas MacKenzie is twenty. He’s had a lot of driving lessons. He’s taken the driving test three times, but he hasn’t been able to pass the test yet. He lives near the city center, and works in a mall downtown. He usually walks to work.

4. Mr. and Mrs. Hawkins are both over sixty-five. They’ve never been able to drive. They’ve never learned. They don’t live far from downtown, and they occasionally come downtown by streetcar.

Transcript Hide the transcript
Comprehension questions

How many major cities have traffic problems?
Does Toronto have too many cars?
Does it have too parking in the city center?
Where does move slowly? Are parking costs low?
What about your town? people did the Planning Department interview?

How old is David Chang?
When did he learn to drive?
How long has he been able to drive?
Where does he live?
How does he come downtown?

How old is Layla Patel?
She’s been able to drive for six years, but why doesn’t she have a car?
How far does she live from town?
How does she come into town?

YOUR TURN: You make questions about Douglas MacKenzie and Mr. and Mrs. Hawkins, then answer them.

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Exercise 1.  Summarize the journal above.

Exercise 2. Make utterances using have been able to do; for; since

Exercise 3. Describe a time when you were stuck in a traffic jam.

You may want to say:

When and where it happened?
How long you were in the traffic jam?
What you did while waiting?
And explain how you felt when you were in that traffic jam.

 

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong.

Exercise 1. Write the summary from exercise 1 of the speaking step.

Exercise 2. Write your description from exercise 3 of the speaking step.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Unit 16

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo