CONNECTIONS (Continued)

Unit 15: Army recruiting office

Unit 15: Army recruiting office

Learning objectives
  • Language focus: will have to do/have had to do
  • Abilities: round-and-clear pronunciation, speaking, writing, deep listening

Press each step title to see its instructions. The mic button on the left side is used for recording your practice. In order to look up the dictionary, you can just double click on a new word, or press to hold Ctrl selecting a word or phrase, or show/hide the dictionary from the magnifier on the right side.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Sergeant: Good morning. Are you the new janitor of the building?
Corona: Janitor? No, not me. I want to join the army, man.
Sergeant: What! You! In the army?
Corona: Yeah. I want to be a soldier. This is the Army Recruiting Office, isn’t it?
Sergeant: Well…uh…yes. Sit down, son.
Corona: Thanks, man.
Sergeant: Now, why do you want to be a soldier, Mr….uh…what’s your name, son?
Corona: Corona. Frankie Corona. Well, I saw the commercial on TV last night. It looked pretty good. Vacations, money, travel, education, a pension….
Sergeant: I see. Yes, it’s a good life in the army.
Corona: Terrific!
Sergeant: Now, do you have any questions?
Corona: Let’s see. Yes. Will I have to get a haircut?
Sergeant: Oh yes, you’ll have to get a haircut—and wear a uniform.
Corona: A uniform? I’ve never had to wear a uniform before.
Sergeant: Oh yes, and you’ll have to obey orders. But you won’t have to clean latrines, ha-ha.
Corona: What are latrines?
Sergeant: Toilets. I’ve never had to clean toilets.
Corona: What about the work? Will I have to work hard ?
Sergeant: Oh, yes. You’ll have to work hard, all right.
Corona: Hmm. And what about education?
Sergeant: Oh, yes. There are a lot of opportunities. Maybe you’ll be a computer programmer or a communications expert one day.
Corona: OK. I’d like to join.
Sergeant: All right. Just sign here, Frankie.
Corona: There you go, man—Frankie Corona.
Sergeant: Corona!
Corona: Huh?
Sergeant: Stand up. Stand up straight, Corona. Now, march! Left, right, left, right. You’re in the army now!

Transcript Hide the transcript
Comprehension questions

Is he the new janitor? Does he want to join the Air Force? …then what?
Does he to be a sailor or what else?
Where is he? Why does he want to be a soldier?
What’s his name?
Asking about you, have you ever seen commercial for the army? Did the commercial look good , or did it look terrible?
What did Frankie like in the commercial?
Does he have questions? What are his questions?
Will he have to clean latrines?
Has the sergeant ever had to clean toilets? Have you?
Are there any opportunities education? How many?
Will he be computer programmer one day?

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Exercise 1.  Summarize the conversation above. Then imagine the future of Corona in the army, tell it. You may start with “10 years later, _______”

Exercise 2. Make utterances using will have to do/have had to do.

Exercise 3. Tell your story about the things that you have had to do and will have to do.

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong.

Exercise 1. Write the summary from exercise 1 of the speaking step.

Exercise 2. Write your presentation from exercise 3 of the speaking step.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Unit 15

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo