CONNECTIONS (Continued)

Unit 13: It’s too hot!

Unit 13: It’s too hot!

Learning objectives
  • Language focus: abilities, too, enough
  • Abilities: Hearing reflex, Round-and-clear pronunciation, Speaking, Writing

This lesson has six steps: Listening comprehension → Pronunciation practice → Hearing reflex practice → Speaking practice → Writing practice → Practice submission to teacher. Press each step title to see its instructions.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần, sau đó nhấp đúp vào bất kỳ từ nào để biết cách phát âm và ý nghĩa. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bạn bấm nghe thêm một lần nữa.

In the hotel coffee shop (7:30 PM)

Mike: Come on, Kim. Hurry up and finish your coffee. We have to catch a taxi to the airport. We’ll be late.
Kim: I can’t hurry. This coffee’s too hot for me to drink.
Mike: Why don’t you put some cold milk in it?
Kim: Milk? I don’t take milk in my coffee. Oh, OK, OK.
Mike: Is it cool enough for you to drink now?
Kim: Yes, but it tastes awful!

Transcript Hide the transcript

At the airport (8:00 PM)

Kim: Oh, no! The Global counter looks a mile away!
Mike: Ooh! What did you put in these suitcases? Rocks?
Kim: Only clothes. Why? Are they heavy?
Mike: Yes, they are.
Kim: The taxi driver managed to carry them.
Mike: Well, they’re too heavy for me to carry, and I don’t see any luggage carts.
Kim: Well, I’m not strong enough to help you. Porter! Over here, please.

Transcript Hide the transcript

On the plane (9:00 PM)

Kim: Oh, Mike. I didn’t tell you. My sister called this morning.
Mike: Oh? Which one? Tiffany?
Kim: Yes. She wants to get married.
Mike: Married! She isn’t old enough to get married. She’s only seventeen. Who does she want to marry?
Kim: Marc McIntosh.
Mike: Marc McIntosh, the actor? I can’t believe it! He’s too old for her. He’s over sixty!
Kim: I know, but she loves him.

Transcript Hide the transcript

At their destination (11:00 PM)

Kim: Oh, no! There goes the last bus!
Mike: Well, let’s walk to the highway and catch a different bus.
Kim: It’s a mile away! That’s too far for me to walk. Let’s take a taxi.
Mike: Another taxi! We aren’t rich enough to go everywhere by taxi.
Kim: Mike, haven’t you forgotten something?
Mike: What?
Kim: We have three suitcases. Do you really want to walk?
Mike: You’re right. Taxi!

Transcript Hide the transcript
Comprehension questions

Start…”stepped onto the planet”

1. Did the spaceship fly past the planet? If yes, where and how many times?
2. Was it a new planet?
3. Was the planet red? If no, what color?
4. What color were the clouds?
5. Were there a lot of clouds or were there only a few?
6. Could they see the surface? Why/why not?
7. Did the spaceship descend slowly or quickly?
8. Were there three astronauts? If no, how many?
9. Did they put on anything? If yes, what?
10. Did they climb down? If yes, down what, and how?
11. What did they step onto?

…”breathed deeply.”

12. Were both of the astronauts men?
13. What was one of them?
14. Did the woman look at anything? If yes, what?
15. Was it in her hand? If no, where?
16. Did she say “It’s OK” or “It’s too dangerous”?
17. Did they take their space suits off? If no, what?
18. How did they breathe?

…”intelligent life.”

19. Did they look at only some things, or did they look at everything? How?
20. Tell me about the plants. Tell me about the animals.
21. What couldn’t they find?

…to the end.

22. Did they return to the spaceship after a few minutes? If no, when?
23. Did everything look strange? How?
24. Was everything OK or was something wrong? Did he understand?
25. Tell me about the engines?
26. What did he turn on? Were they stuck there?
27. Did she say, “Don’t worry.” or did she say, “You stupid man”? Did she say, “They’ll never rescue us,” or did she say, “They’ll rescue us soon”?
28. What was his name? What was her name? What were their names?

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Bây giờ bạn hình dung ra ngữ cảnh của bài nghe như đang diễn ra trước mắt và bạn chính là từng nhân vật trong đó. 

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó sao cho phát âm đúng nhất có thể.

Luyện role-play (nhập vai): Khi đã tự tin, bạn ngừng shadowing để chuyển sang tự vào vai của nhân vật trong hội thoại. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. Thâu âm để nghe lại và tự chỉnh sửa. Lưu lại phần thâu âm bạn hài lòng nhất (để gửi bài cho giáo viên chỉnh sửa, nếu bạn đã đăng ký khoá học).

Step 3: Hearing reflex practice

Mục tiêu: Luyện phản xạ nghe

Phản xạ nghe là năng lực quan trọng nhất bạn cần đạt được trong học giao tiếp tiếng Anh. Luyện phản xạ nghe là tập nghe cho đến khi thấm nhuần, đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Bạn quay lại bài nghe ở bước 1, bấm ẩn lời thoại (và ẩn song ngữ) để nghe mà không nhìn lời thoại hay song ngữ. Khi nghe nếu xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là phản xạ nghe. Bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi không thấy xuất hiện chữ hay dịch ra nữa mà nghe hiểu liền. 

Lưu ý: Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần và hình thành phản xạ nghe.

Còn bây giờ bạn thực hiện một số lần vừa phải và chuyển sang bước tiếp theo: Luyện nói. 

Step 4: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói.

Bạn thâu âm và tự chỉnh sửa trước, sau đó lưu lại bài thâu mà bạn hài lòng nhất để gửi cho giáo viên chỉnh sửa.

Exercise 1.  Summarize their activities from the hotel coffee shop to the destination.

Exercise 2. Make utterances using cues.

He can’t lift it. It’s very heavy.
It’s too heavy for him to lift.
1. They can’t drink it. It’s very hot.
2. She can’t buy it. It’s too expensive.
3. He can’t answer it. It’s very hard.
4. We can’t see it. It’s very small.

Can he lift the boxes?
No, he isn’t strong enough to lift them.
1. Can you touch the ceiling? (tall)
2. Can they buy that house? (rich)
3. Can she understand the questions? (smart)
4. Can that cat catch the bird? (quick)

Make your own utterances using “too” and “enough”.

Exercise 3.  Make Too and Enough Conversations

Can you touch the ceiling? …Why not?
Can you lift…?
Can you understand…?
Can you wear…/buy…/play…/study…/V(base form)…?

Make short conversations using your own “too” and “enough” utterances.

Exercise 4.  Present your abilities and reasons for which you can and can’t:

Step 5: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết chính tả của từ và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Nếu đã đăng ký, bạn viết và gửi bài ở phần Writing, mục Dành cho học viên đã đăng ký cuối bài học.

Exercise 1. Write the summary from exercise 2 of the speaking step.

Exercise 2. Write your presentation from exercise 4 of the speaking step.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo