BASIC?

Top Notch Conversations

GETTING ALONG WITH CLIENTS

GETTING ALONG WITH COLLEAGUES

BUSINESS WRITING

BUSINESS GRAMMAR BUILDER

8. Being fired

8. Being fired

Press each step title to see its instructions.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Boss: Betty, could you come in? I’d like to have a word with you.

Betty: What’s up?

Boss: Well, it’s hard to say… but I’m sorry to tell you that our company decided to fire you.

Betty: What? Fire me?

Boss: Concerning your work performance during this year, the board is not satisfied with your work attitude.

Betty: In what respect, if you don’t mind telling me?

Boss: Your work attitude is not active, and the results seem to be frustrating.

Betty: Could you give me another chance?

Boss: I’m sorry. It’s all been decided.

Notes

Vocabulary & Expressions
I have a proposal to [increase the sales].
make [our products] well-known to everyone
make worthwhile the expense of [advertising] = be worth spending time or money or effort on
allow [the advertisement department] [a subsidy of 10,000 Yuan] for [strengthening our publicity]. => allow someone something for doing something
Structures
suggest + V-ING => to give your suggestions
Could you V(base form)…? => a request

Staff: Manager, did you call me?

Manager: Yes, I’d like to talk with you.

Staff: What’s the problem?

Manager: I’m afraid you are the problem.

Staff: What do you mean?

Manager: You are fired.

Staff: Why?

Manager: Your work doesn’t meet the quality that we require for our employees. Additionally, you don’t work well with the other employees.

Staff: If it is that important to you, I’ll make a point of getting along with them.

Manager: It’s too late. We are downsizing our work force.

Staff: I don’t think that’s fair.

Notes

Vocabulary & Expressions
according to [the factory] => you speak following the report from [the factory]– initially projected = planned in the beginning
underestimate the cost
go as well as they should: increase as expected
profit margin: biên độ lợi nhuận
proceeds (of/from)(plural): the money that you receive when you sell something/profits
a budget increase
Structures
be going to V(base form) => a prediction with good evidences, something you foresee based on existing facts
How is the problem? => to ask someone to explain the problem in detail
– It will cost about 30% more than (it was) initially projected. => a comparative sentence, e.g., initially projected cost: 1,000 dollars & factually predicted cost: 1,000 + 1,000 x 30% = 1,300 dollars
It is said that + clause => special passive voice to imply “it means that …”
must => to describe an obligation, e.g., must be approved by him

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Questions and answers

1. 2. 3. 4. 5.

1. What would you do as a manager if you had to fire your staff because the company was downsizing the workforce?
2. What would you do as an employee if you were fired?
3. What should one do to prevent being fired?
4. Is it possible that someone is an irreplaceable employee?
5. What would you do as a boss in a serious financial crisis?

Then you collect all the answers to the questions above and may add some more points so as to present a short talk.

Show questions Hide questions
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write a short essay about this lesson’s topic using the ideas from step 3.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Dialog 8.1
Dialog 8.2

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

Self-assessment and commitment:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo