BASIC?

Top Notch Conversations

GETTING ALONG WITH CLIENTS

GETTING ALONG WITH COLLEAGUES

BUSINESS WRITING

BUSINESS GRAMMAR BUILDER

4. Explaining faults

4. Explaining faults

Press each step title to see its instructions.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

explaining faults dialog 1
Image by chaay_tee on Freepik

Project manager: Lucy, how is the construction work of A Supermarket going?

Lucy: I’m afraid there’ll be a delay of two weeks.

P.M.: What’s holding things up?

Lucy: The supplier didn’t provide the construction materials we need on time.

P.M.: Can I ask who is in charge of the matter?

Lucy: I’m sorry. It’s my fault.

P.M.: Since these things happened, what have you done to change the situation?

Lucy: I put an advertisement on the newspaper and found a new supplier.

P.M.: When will it be handled?

Lucy: Next Monday.

Notes

Vocabulary & Expressions
– a delay of [two weeks]– What’s holding things up? => reasons that make the delay?
– It’s my fault. = It’s my bad.
– put an advertisement on the newspaper
– be handled: be solved
– be in charge of [the matter] = be responsible for [the matter]Structures
Can I ask [who is in charge of the matter]? => an indirect question to get the needed information without hurting someone too much.
What have you done [to change the situation] since [these things happened]? => the present perfect (simple) tense to emphasize the result of an action
When will it be handled/solved/controlled? => passive voice to not mention the person in charge.

explaining faults dialog 2
Image by DCStudio on Freepik

Manager: Did anybody receive a printer last week?

Staff: Yes, I got it, and I signed the delivery note.

M.: Where is the delivery note?

S.: In my drawer.

M.: Don’t you know that’s the only proof the accounts department has that the goods were delivered?

S.: I didn’t realize I should have given it to them as soon as it arrived. I’m terribly sorry.

M.: You’ve had us searching high and low ever since the invoice arrived.

S.: The trouble is that I don’t know anything about these documents, and I thought it was just a receipt.

Notes

Vocabulary & Expressions
delivery note: the document to prove that something was delivered/released/sent out
terribly sorry: extremely sorry
Structures
Don’t you know + something? => a negative question for the emphasis’ purpose
should have + done something: to show the regret for something not done in the past and to really wish it was done.
have someone V-ING: to make someone do something
The [trouble/fact/idea/etc.] is + that-clause => to explain or introduce something, a fact, an idea, a problem, etc.

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Questions and answers

1. 2. 3. 4. 5.

1. Do you ever make a serious mistake at work?
2. What happened? Did you admit your faults? How did you explained them?
3. What were your promises or commitments then?
4. What did you learn from these faults?
5. As a manager, how would you deal with your subordinates’ faults?
Then you collect all the answers to the questions above and may add some more points so as to present a short talk.

Gợi ý Ẩn gợi ý
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Imagine you are the staff in the dialog #2 above. Write an apology e-mail to the Accounts Department keeping your manager in the loop (carbon copy/cc).

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Project manager & Lucy
The delivery note

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

Self-assessment and commitment:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo