BASIC?

Top Notch Conversations

GETTING ALONG WITH CLIENTS

GETTING ALONG WITH COLLEAGUES

BUSINESS WRITING

BUSINESS GRAMMAR BUILDER

3. Being praised

3. Being praised

Press each step title to see its instructions.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

being praised dialog 1

Sales manager: Jack, you really did a good job this time.

Jack: You flatter me. It was really a challenge to me.

Sales manager: But you did it and did it well.

Jack: Thank you for saying so.

Sales manager: Your project made much profit for the company.

Jack: If not having the support from you, I couldn’t have got the achievement.

Sales manager: The Board decided to give you a bonus.

Jack: I would appreciate that.

Notes

Vocabulary & Expressions
You really did a good job. => praise someone because the project or the job was done well.
You flatter me. => this phrase is usually taken as a modest response to someone’s praise (= You’re exaggerating.)
make much profit for the company: tạo ra/mang về lợi nhuận lớn cho công ty
I would appreciate that. => to show your appreciation when someone gives you something, like a bonus or help, etc.
Structures
If not having [the support from you], I couldn’t have got [the achievement]. = Without your [support], I couldn’t have got…
Thank you for + V-ING

being praised dialog 2

Image by pressfoto on Freepik

Branch manager: Mr. Smith, how about your visit?

Mr. Smith: My visit has proved to be a fruitful one.

Branch manager: Great.

Mr. Smith: I think half of the credit should go to you.

Branch manager: You’re exaggerating.

Mr. Smith: You work with high efficiency. Never did I expect you to finish it in such a short time.

Branch manager: I’m really glad to hear these.

Mr. Smith: I will recommend you as the office director.

Branch manager: I will treasure the opportunity.

Mr. Smith: I’m sure you will do better than the current director.

Notes

Vocabulary & Expressions
a fruitful visit
half of the credit should go to you: phần lớn công sức/thành công/công trạng thuộc về bạn
You’re exaggerating.: Ông quá khen tôi rồi.
work with high efficiency: tạo ra/mang về lợi nhuận lớn cho công ty
treasure the opportunity: trân quý cơ hội này
do better (than…): to perform better or reach a higher standard (than someone else)
Structures
Never did I expect you do + [finish it in such a short time].: làm gì đó trên cả sự kỳ vọng/mong đợi (dạng câu đảo ngữ)

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Questions and answers

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Have you ever been praised at work?
2. How did you feel when you were praised?
3. How important is it for your boss to give praise to you?
4. Are promotion opportunities important to you? To what extent?
*To what extent?: Đến mức như thế nào?
5. Do you always work with high efficiency?
6. Is it important to you that the company you work for is successful?

Then you collect all the answers to the questions above and may add some more points so as to present a short talk.

Gợi ý Ẩn gợi ý
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Imagine you are the branch manager in the dialog #2 above. Write a thank-you e-mail to Mr. Smith.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Sales manager & Jack
Mr. Smith & Branch manager

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

Self-assessment and commitment:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo