BASIC?

Top Notch Conversations

GETTING ALONG WITH CLIENTS

GETTING ALONG WITH COLLEAGUES

BUSINESS WRITING

BUSINESS GRAMMAR BUILDER

2. Accepting assigned work

2. Accepting assigned work

Press each step title to see its instructions.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

accepting assigned work dialog 1

Image by jcomp on Freepik

Lucy: Good morning. This is the first day for you to work here. I hope you’ll like your job.

Newcomer: Good morning, Miss Lucy. I’m a newcomer, and I’ve got a lot to learn from you.

Lucy: You’ll spend most of this week to be familiar with all the work in the office.

Newcomer: Would you please tell me what is the particular work to me?

Lucy: The main duty is to keep the file in order.

Newcomer: Is there anything else I should do?

Lucy: Yes. You are responsible for answering the calls, then transferring or taking messages.

Newcomer: OK.

Lucy: If you have any questions, you can ask me at any time.

Notes

Vocabulary & Expressions
I’m a newcomer, and I’ve got a lot to learn from you.: Em là người mới, có nhiều điều cần học hỏi từ chị.
at any time: bất cứ lúc nào
Is there anything else + I should do?
Structures
Would you please tell me + something?
You are responsible for + doing something

accepting assigned work dialog 2

Image by pressfoto on Freepik

Manager: Linda, I have something important to discuss with you.

Linda: What’s up?

Manager: Do you know we will have products analyzing meeting tomorrow?

Linda: Yes, I know. Mary is making preparations for that.

Manager: Don’t bring it up. Mary is too careless to arrange someone to take minutes.

Linda: Do you have any idea?

Manager: You need to leave your job at hand. You’ll take meeting minutes tomorrow, which is the top priority.

Linda: OK. What need I prepare?

Manager: Nothing special. I advise you to bring a recorder pen in case of emergencies.

Notes

Words & phrases
products analyzing meeting: cuộc họp phân tích sản phẩm
take minutes: viết biên bản cuộc họp
bring it up: to mention or start to talk about it
the job/matter at hand: the job that is important at the present moment, or the top priority
recorder pen: bút ghi âm
in case of emergencies: phòng những lúc khẩn cấp
Structures
too [careless] to [arrange someone to take the minutes]– I have something important to [discuss with you.]– What need I prepare? => “need” is used as a modal verb
I advise you to [bring the recorder pen].

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Questions and answers

1. 2. 3. 4. 5.

1. How was your first day at work?
2. How long did it take you to be familiar with all the work?
3. What were the main duties on your first days?
4. At present, are you reliable to your boss?
5. How do you accept or decline your assigned work?

Then you collect all the answers to the questions above and may add some more points so as to present a short talk.

Gợi ý Ẩn gợi ý
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả và ngữ pháp).

Write about your story from the first day at work until now, following the clues from the speaking practice step.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Newcomer & Lucy
Linda & Manager

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

Self-assessment and commitment:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo