BASIC?

Top Notch Conversations

GETTING ALONG WITH CLIENTS

GETTING ALONG WITH COLLEAGUES

BUSINESS WRITING

BUSINESS GRAMMAR BUILDER

1. Reporting Work

1. Reporting Work

Learning objectives
  • Language focus: reporting work, introducing the main parts of a plan, asking for suggestions, reporting 
  • Abilities: round-and-clear pronunciation, hearing reflex, speaking with confidence, business writing

Press each step title to see its instructions. The mic button on the left side is used for recording your practice. In order to look up the dictionary, you can just double click on a new word, or press to hold Ctrl selecting a word or phrase, or show/hide the dictionary from the magnifier on the right side.

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

reporting work dialog 1

Staff: Excuse me. May I come in?

Boss: Yes, please.

Staff: Mr. John, this is the project plan you asked me to make.

Boss: OK. You did it rapidly.

Staff: Thank you. 

Boss: Could you introduce me to the main parts of the plan?

Staff: Of course. The plan includes 3 parts. The first part is the background of the project. The second part is the steps. And the last part is the expected result. 

Boss: Good. I got the main points of it.

Staff: Do you have any suggestions? 

Boss: After I read it in detail. I will tell you my opinion.

Staff: OK. I will alter it according to your opinion. 

Boss: Please wait for my call.

Notes

– May I come in? => used to ask for permission to enter a room.
– ask someone to do something => Don’t say ask someone do something
– You did it rapidly. => You are praised to have done something very fast.
– introduce someone to something => Don’t say introduce someone about something
– background of the project => overview of its settings/context/reasons/purposes
– expected result => the result you expect or hope or want to achieve if the plan is implemented well.
– read it in detail => read the content of every part
– tell you my opinion => Don’t say tell you about my opinion
– alter it => change it
– wait for my call => Don’t say wait my call

reporting work dialog 2

Staff: Mr. Paul, do you have time now?

Boss: Yes.

Staff: Do you remember the agent we met last time?

Boss: Sure. What’s wrong?

Staff: We had a long meeting this Monday. He has agreed to the items of the draft agreement we apply. 

Boss: That’s good. The agent, does he seem reliable to you?

Staff: Yes, I think so. He’s got a lot of experience. 

Boss: OK. When is your next meeting with him?

Staff: We’re meeting him this Wednesday, just to sort out some final details. 

Boss: Fine. Let me know what happens.

Staff: Of course. 

Boss: Make everything clear and then we will decide the time of the signing ceremony.

Staff: I see.

Notes

– sort out some final details => deal with the items that were not solved from the previous meeting
– We’re meeting him this Wednesday => The present continuous tense is used to imply this meeting has been scheduled and agreed by both sides.
– signing ceremony => a ceremony in which the parties meet and sign a contract.

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Questions and answers

1. 2. 3. 4. 5.

1. Do you often report your work?
2. When do you send your report?
3. Could you introduce the main parts of a report you have made?
4. How important do you think reporting work is?
5. Do you ever make a project plan? If yes, how does it help you achieve the expected result?

Then you collect all the answers to the questions above and may add some more points so as to present a short talk.

Gợi ý Ẩn gợi ý
Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write a simple project plan.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Reporting work - D1
Reporting work - D2

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

Self-assessment and commitment:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo